Esc.pl
Stwórz swój zestaw   Moje konto   Zawartość koszyka   Zamówienie
     
więcej opcji wyszukiwania
Kategorie
Logitech Wireless Keyboard K750 Solar (black)
Logitech Wireless Keyboard K750 Solar (black)
brutto 149zł
netto 121,14zł
SteelSeries Siberia v2 (white)
SteelSeries Siberia v2 (white)
brutto 249zł
netto 202,44zł
Mad Catz R.A.T. 3 (black)
Mad Catz R.A.T. 3 (black)
brutto 149zł
netto 121,14zł
Creative Labs SB Tactic Rage 3D
Creative Labs SB Tactic Rage 3D
brutto 219zł
netto 178,05zł
Informacje
Informacje
Obsługa serwisowa
Sprzedaż ratalna
Bezpieczeństwo przesyłek
0% VAT dla szkół
Regulamin
Polityka Prywatności
Kontakt
Linki

Regulamin

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej:
http://www.esc.pl/information.php?info_id=33

Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej:
http://www.esc.pl/regulamin.pdf
Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej:
http://get.adobe.com/reader/
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 • 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 • 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 • 5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 • 6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 • 7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 • 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 • 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Załączniki:
 • 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.esc.pl prowadzony jest przez spółkę ESC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 137, 80-264 Gdańsk); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312278; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 767.750,00 zł; NIP: 9571005159; REGON: 220668354; adres poczty elektronicznej: info@esc.pl

  1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

  1.3. Definicje:
  1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
  1.3.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  1.3.6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
  1.3.7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.
  1.3.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  1.3.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  1.3.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi: www.esc.pl.
  1.3.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka ESC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 137, 80-264 Gdańsk); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312278; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 767.750,00 zł; NIP: 9571005159; REGON: 220668354; adres poczty elektronicznej: info@esc.pl.
  1.3.12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  1.3.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  1.3.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  1.3.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

  2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
  2.1.1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
  2.1.2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
  2.1.3. Newsletter.

  3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  3.1. Odpłatność:
  3.1.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
  3.2.3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  3.3.1. Komputer, laptop, netbook, telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
  3.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
  3.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
  3.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  3.7. Szczegółowe warunki zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych określone są na stronie Sklepu internetowego pod adresem: http://www.esc.pl/information.php?info_id=41

  4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
  4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  4.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
  4.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
  4.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
  4.4.3. Następnie do 3 Dni Roboczych Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji. Przyjęcie Zamówienie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji – z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
  4.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu.

  5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

  5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  5.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
  5.1.2. Płatność kartą kredytową przy odbiorze osobistym.
  5.1.3. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  5.1.4. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  5.1.4.1. Bank: Bank Polska Kasa Opieki SA.
  5.1.4.2. Numer rachunku: 35 1240 1037 1111 0010 2167 5251.
  5.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
  5.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

  6.KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

  6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
  6.1.1. Przesyłka kurierska; przesyłka kurierska pobraniowa.
  6.1.2. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Grunwaldzka 137, 80-264 Gdańsk, w Dni Robocze w godzinach od 10:00 do 18:00.
  6.2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  6.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
  6.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni kalendarzowych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin dostawy należy liczyć w następujący sposób:
  6.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  6.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki – od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z Regulaminem.

  7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  7.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  7.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  7.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
  7.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@esc.pl lub też pisemnie na adres: ul. Grunwaldzka 137, 80-264 Gdańsk. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  7.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  7.2.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.

  8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
  8.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  8.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać pisemnie na adres: ul. Grunwaldzka 137, 80-264 Gdańsk. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul. Grunwaldzka 137, 80-264 Gdańsk.
  8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
  8.1.4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
  8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@esc.pl lub też pisemnie na adres: ul. Grunwaldzka 137, 80-264 Gdańsk.
  8.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  8.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

  9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  9.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. Grunwaldzka 137, 80-264 Gdańsk.
  9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.
  9.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
  9.4. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.
  9.5. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
  9.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 • (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 9.1 oraz 9.5;
 • (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 • (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 • (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 • (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 • (6) dostarczania prasy;
 • (7) usług w zakresie gier hazardowych.

  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  10.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
  10.2. Zmiana Regulaminu:
  10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  10.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
  10.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  10.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  10.4. Rozstrzyganie sporów:
  10.4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
  10.4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  Załącznik nr 1 „Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)  ........................................
  ........................................
  ........................................
  ESC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ESC.PL
  ul. Grunwaldzka 137, 80-264 Gdańsk
  Ja / My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od Umowy Sprzedaży następujących towarów/ świadczenia następującej usługi (*) : ……………………………………………………………………………………………………………………


  Data zamówienia: (*)

  Data odbioru towaru: (*)

  Imię i nazwisko / Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów):

  Adres konsumenta(-ów):

  Proszę dokonać zwrotu na niniejszy numer rachunku bankowego / w następujący sposób (*)

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  Miejscowość, Data:  (*) – Niepotrzebne skreślić.

  Wersja do pobrania: http://www.esc.pl/oswiadczenie.pdf
 • Dalej
  godziny pracy
  w okresie świątecznym i noworocznym zapraszamy w godzinach:

  24.12.2014 Wigilia 10-13
  27.12.2014 Sobota 10-13
  31.12.2014 Sylwester 10-13
  02.01.2015 Piątek - inwentaryzacja, nieczynne

  Informacje
  zestawy komputerowe
  procedura reklamacyjna
  zwroty
  płatność kartą
  Transport za 1zł
  Towary objęte promocją dostarczamy za 1zł!


  Wszystkie opcje dostaw
  W zestawie do 20% taniej
  Wybierając komponenty do zestawu komputerowego oznaczone logiem można kupić je z rabatem nawet do 20%
  Nowości
  more
  1. XFX Core TS 430W 120mm 80+ Bronze 120mm
  169zł (137,40zł netto)
  2. TP-Link Archer T2U AC600 /USB/
  85zł (69,11zł netto)
  3. TP-Link Archer T4U AC1200 /USB/
  145zł (117,89zł netto)
  4. Gigabyte GeForce GTX 970 ITX OC 4GB DDR5 256Bit (1076/7010) + gra gratis
  1369zł (1113,01zł netto)
  5. Asus Z97-Pro Gamer /intel Z97, LGA 1150/
  579zł (470,73zł netto)
  MSI Radeon R9 290X Gaming OC 4GB DDR5 512bit (1040/5000)
  MSI Radeon R9 290X Gaming OC 4GB DDR5 512bit (1040/5000)
  brutto 1359zł
  netto 1104,88zł
  Archos 50 Platinum + karta microSD 8GB
  Archos 50 Platinum + karta microSD 8GB
  brutto 399zł
  netto 324,39zł
  Intel 320 SSD 40GB (200MB/s)
  Intel 320 SSD 40GB (200MB/s)
  brutto 119zł
  netto 96,75zł
  A-Data micro SDHC 32GB Class4 + Adapter (5/14MB/s)
  A-Data micro SDHC 32GB Class4 + Adapter (5/14MB/s)
  brutto 49zł
  netto 39,84zł
  Esc.pl Sp. z o.o.